grease

Totall School "GIBA"of Eyelash extension,
Eyeblow and Body make

  • お問い合わせ・お申込み
  • 資料請求

受講までの流れ

เกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าฟังบรรยาย

เอกสารข้อมูลที่ต้องการ.การติดต่อสอบถาม

นอกจากการเอกสารสำคัญทีจำเป็นต้องใช้และการติดต่อขอเข้าฟังบรรยายตามกำหนดการของทางสถาบัน ทางอีเมลล์โดยตรงแล้ว กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันเหตุผิดพลาด

*กรณีที่ไม่เข้าใจ กรุณารวบรวมคำถามและติดต่อมายังสำนักงานใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

  • お問い合わせ・お申込み
  • 資料請求

การพบปะอธิบาย.เยี่ยมชมโรงเรียน

กรุณานัดพบมายังสถาบันเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนหรือพบปะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถอธิบายได้อย่างละเอียด

※สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเมื่อ

ทดสอบบทเรียนฟรี/ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

※สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเมื่อ

การติดต่อเข้าฟังบรรยาย

กรุณาส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนมาทางแฟกซ์อีกครั้ง ตามหมายเลขดังนี้

Fax:03-5674-1234

ค่าสมัคร

กรุณาเลือกบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินตามค่าอบรมที่เลือก หลังจากที่ยืนยันการชำระเงิน โปรดดำเนินการติดต่อมายังสถาบันเพื่อดำเนินขั้นตอนต่อไป

การชำระเงินล่วงหน้า

ชื่อธนาคาร ธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิ
ชื่อร้าน/สาขา สาขา Omotesando (โอโมะเตะซังโด)
เลขที่บัญชี ทั่วไป 2185240
ชื่อบัญชี บริษัท กรีส จำกัด

ค่าสมัครเข้าเรียนหรือเกี่ยวกับค่าอบรม สามารถชำระได้โดยเงินสดโอนผ่านธนาคารและเครดิตการ์ด อาจเกิดเหตุที่ผู้สมัครแย่งกันลงทะเบียน จึงอาจได้รับคอร์สเรียนอื่นๆแทนที่ระบุไว้

การกำหนดวัน/เวลาที่เริ่มคาบเรียน

ชั้นเรียนเสริมฟรี

หลังจากชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานใหญ่ยังจัดเตรียมประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าเรียนอีกด้วย

*ระยะเวลาอบรมครอบคลุม 1 เดือน

ชั้นเรียนเสริมฟรี

หลังจากชำระค่าอบรมจะได้รับคอร์สเสริมเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจฟรี ซึ่งในการอบรมกรุณาตรวจสอบยืนยันกำหนดการให้ชัดเจน วันที่ออกกำหนดการเรียนเสริมนับตั้งแต่วันที่เข้าเรียนครั้งแรกเป็นระยะเวลา1ปี

การลงทะเบียนเรียน กรุณาเข้าตามกำหนดการที่โรงเรียนกำหนด เพื่อเข้าฟังบรรยายได้โดยตรง
 ※กรณีที่ไม่เข้าใจ ให้นำข้อสงสัยรวบรวมมาถามยังสถาบันใหม่

หลังจากลงทะเบียนกรุณาเข้าฟังอบรมในส่วนของกำหนดการในแต่ละวันของโรงเรียน

Information

2015/2/23
Site Open
Gunma takasaki, Saitama, Hachioji, Nishikasai, Aoyamaomotesando, Fukuoka, Kyoto, Shizuoka, Mie and Nagoya school is opening
In the Future
Sapporo, Yamagata, Tochigiutsunomiya, Chiba, Ikebukuro, Shinjyuku, Shibuya, Shinagawa, Kanagawa, Niigata, Shiga, Osakaumeda, Nanba, Takatsuki, Sakai, Hyogosannomiya, Hyogohigashichiku, Okayama, Fukuokadaimyo, FukuokaHakata and Kitakyushu school will be in the future.

お問い合わせ

Class
Everyday (Except for the year-end and New Year holidays)

#8 Yusikougyoukaikan, 3-13-11, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0027, Japan
E-mail:giba@eyelash.academy

お問い合わせ・お申込み

代理店・地区代理店・サロン一覧

■ Accredited at New york

2 Spencer Place #13, Scarsdale, NY 10583 USA

TEL 914-472-7858


■ Accredited at Shenzhen in China

中国深セン市福田中心区民田路星河COCO PARK L1-J33

TEL 0755-83179302


■ Accredited at Brisbane in Australia

Shop 5,leve 1,144 Adelaide St,Brisbane,QLD ,4000

TEL 07-3221-1237